کتاب ها

روش ها و نحوه مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

در فصل اول کتاب کليات موجود در خصوص مشارکت عمومي –خصوصي از جمله، مباني، تعاريف، تاريخچه، شرايط و مزايا و انواع قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي تشريح شده است. در فصل دوم، به مشارکت عمومي– خصوصي در حوزه خدمات الکترونيکي پرداخته شده و مدل‎هاي مشارکتي در خدمات الکترونيکي، ملاحظات موجود در اين زمينه، نمونه طرح‎هاي مشارکتي در جهان و غيره بررسي شده است. در فصل سوم، سابقه مشارکت عمومي- خصوصي در کشور، بررسي اسناد و قوانين موجود در اين زمينه، طرح‌هاي مشارکتي در کشور (بطور خاص در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات) مورد مطالعه قرارگرفته و چالش‎ها و موانع موجود معرفي شده است. در فصل چهارم، چشم انداز پروژه، اهداف و اقدامات آن درخصوص رويارويي با موانع و چالش‎ها بررسي شده و دستاوردهاي حاصل شده نيز معرفي شده است. در فصل پنجم، چگونگي تدوين دستورالعمل مشارکت عمومي- خصوصي، دسته‌بندي، تعيين روشها و اولويت‌بندي خدمات قابل مشارکت، فرم‎ها و الگوهاي تهيه شده، نمونه قراردادها و غيره تشريح شده است. در فصل ششم، به مفاهيم کارمزد و تعرفه در طرح‎هاي مشارکتي، ملاحظات و الزامات حقوقي در قيمت‌گذاري و هزينه‌يابي خدمات دولت الکترونيکي، سازوکار نحوه دریافت تعرفه وکارمزد خدمات الکترونیکی مشارکتی و پيش‎نويس دستورالعمل قيمت‎گذاري مشارکت عمومي- خصوصي پرداخته شده است. در فصل هفتم، در خصوص سايت و ضرورت وجود سايت و تسهيلات ايجاد شده، بحث شده است و در فصل هشتم چشم انداز آتي، اقدامات در دست اجرا و نيازمندي‎هاي آتي آورده شده است.

سرفصل ها
  • مبانی و تعاریف مشارکت بخش عمومی و خصوصی- مشارکت عمومی خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی- سابقه مشارکت عمومی خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی - بستر سازی جهت انجام مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

مجموعه پیش رو که مصوبات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را در بر دارد، گرد هم آورده است.وجود قوانین مختلف و پراکنده در این حوزه، آسیب ها و نارسایی ها و زیان های مادی و معنوی بسیاری را به ذی نفعان تحمیل نموده است. این در صورتی است که این حوزه، نیازمند وجود نظام حقوقی پویا و موثر و سازگار برای تمامی ذی نفعان بوده تا بتوانند همپا با تغییرات سریع و فزاینده فناوری های این حوزه حرکت نمایند.

سرفصل ها
  • اسناد حاکمیتی، مصوبات حاکمیتی