جرائم آینده

جرائم آینده

جرائم آینده

نام نویسنده: مارک گودمن/ مترجمین حسن پودینه زاقی .. [ و دیگران ]
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1398
سرفصل ها بخش اول: متصل، وابسته و آسیب پذیر بخش دوم: آینده ی جرائم بخش سوم: حرکت به سوی زنده ماندن
    نظری ارسال نشده است