طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی

نام نویسنده: فریدون شمس- امیر مهجوریان و فائزه حسینی پزوه
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1397
سرفصل ها ادبیات موضوع- معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران- تشریح مولفه چارچوب مدیریت معماری- تشریح مولفه روش توسعه معماری- تشریح موفه چارچوب محتوایی معماری- تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک ها و نمونه مثاله
    نظری ارسال نشده است