روش ها و نحوه مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

روش ها و نحوه مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

روش ها و نحوه مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده: رضا باقری اصل و دیگران
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1396
سرفصل ها مبانی و تعاریف مشارکت بخش عمومی و خصوصی- مشارکت عمومی خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی- سابقه مشارکت عمومی خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی - بستر سازی جهت انجام مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات
    نظری ارسال نشده است