چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ایران

چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ایران

چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ایران

نام نویسنده: امیرعباس آذرتاش- علی سوزنگر
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1397
سرفصل ها روش شناسی تهیه سند تعامل پذیری- کلیات و مبانی نظری تعامل پذیری دولت الکترونیکی- مطالعات تطبیقی کشورهای دارای سند تعامل پذیری- وضع موجود تعامل پذیری در ایران- چارچوب تعامل پذیری خدمات دولت الک
    نظری ارسال نشده است