راهنمای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی

راهنمای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی

راهنمای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی

نام نویسنده: رضا باقری اصل
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1397
سرفصل ها اولویت بندی پروژه ها برای اجرای شکل مشارکت عمومی خصوصی- معماری سازمانی- مورد کسب و کار- تحلیل ریسک- ارزیابی ارزش پول- تهیه درخواست پیشنهاد و پاسخ یه درخواست پیشنهاد- فرایند انتخاب مشارکت کنند
    نظری ارسال نشده است