مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی- ویراست دوم

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی- ویراست دوم

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی- ویراست دوم

نام نویسنده: معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1397
سرفصل ها اسناد حاکمیتی، مصوبات حاکمیتی
    نظری ارسال نشده است