مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

نام نویسنده: معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران
سال نشر: 1396
سرفصل ها اسناد حاکمیتی، مصوبات حاکمیتی
    نظری ارسال نشده است