مصوبات

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

پیش نویس لایحه تراکنش های الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دسته : مراجع فناوری

ادامه مطلب

پیش نویس لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دسته : مراجع فناوری

ادامه مطلب

پیش نویس لایحه شناسه های الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دسته : مراجع فناوری

ادامه مطلب

پیش نویس لایحه حکمرانی الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دسته : مراجع فناوری

ادامه مطلب

پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دسته : مراجع فناوری

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب