مصوبات

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : قوه قضاییه

دسته : بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه

ادامه مطلب

مصوبه شماره پنج، جلسه یازدهم مورخ 1396/01/28 شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

مصوبه شماره چهار، جلسه یازدهم مورخ 1396/01/28 شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

مصوبه شماره سه، جلسه یازدهم مورخ 28/1/1396 شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

پیوست: طرح‌ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب