مصوبات

مصوبه نهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبه هشتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبه هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبه ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبات چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبات سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبات دومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب