مصوبات

آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون حمایت از حقوق معلولان

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

پنجمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : هیات وزیران/ دولت

ادامه مطلب

چهارمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

مصوبه دهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب