مصوبات

موضوع تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

موضوع تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار مصوبه شورای عالی فضای مجازی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش‌افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب

تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای عالی فضای مجازی

دسته : شورای عالی فضای مجازی

ادامه مطلب