مصوبات

نامه شماره 2300/1701/5400 م تاریخ 1379/05/30 رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای نگهبان قانون اساسی

دسته : شورای نگهبان قانون اساسی

ادامه مطلب

موادی از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

موادی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : مجلس شورای اسلامی

دسته : مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی

ادامه مطلب

استفساریه مرتبط با اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • تصویب
 • آیتم ها

دستگاه : شورای نگهبان قانون اساسی

دسته : شورای نگهبان قانون اساسی

ادامه مطلب