پانزدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک با عنایت به نیاز سازمان‌های امور مالیاتی کشور و بورس و اوراق بهادار به سرویس الکترونیکی گواهی حصر وراثت برای ارایه خدمات الکترونیکی به ذینفعان خود مقرر شد: 1- با عنایت به اینکه سرویس اصالت سنجی احکام قضایی در مرکز ملی تبادل اطلاعات فعال است در گام نخست با ارایه شناسه رای( گواهی حصر وراثت) به این دو سازمان امکان دریافت تصویر رای مربوط به حصر وراثت برقرار شود. 2- دریافت کد ملی هر یک از وراث در هنگام دریافت تقاضای صدور گواهی حصر وراثت در اجرای قانون الزام استفاده از شماره ملی الزامی شود. قوه قضاییه نسبت به صحت سنجی هویت هر یک از وراث معرفی شده در تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از پایگاه هویت ایرانیان مستقر در سازمان ثبت احوال کشور در ابتدای تشکیل پرونده و دریافت تقاضا اقدام نموده و در صورت وجود مغایرت در مشخصات هویتی صدور گواهی حصر وراثت منوط به رفع مغایرت در پایگاه هویت ایرانیان خواهد بود.قوه قضاییه نسبت به ایجاد سرویس اطلاعات گواهی حصر وراثت در قالب ورودی (ارسال) کد ملی متوفی و خروجی شامل اقلام هویتی (کد ملی، نام ، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر ، شماره شناسنامه) هر یک از وراث و نسبت با متوفی و قدر السهم هر یک از وارث بر اساس قانون اقدام نماید این سرویس ظرف مدت سه ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات اجرایی شود. 4- به منظور پیشگیری از جعل و تضییع حقوق وارث یا وارثین متوفیان مقرر شد تا برنامه ایجاد سرویسی برای ارایه مشخصات (کد ملی، نام، نام خانوادگی؛ تاریخ تولد و نام پدر) وراث طبقه اول هر متوفی، ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت احوال به دبیرخانه کارگروه ارایه شود. 5- درخواست سازمان بورس اوراق بهادر برای دسترسی این سازمان به سرویس اصالت آرای قضایی تایید و مقرر شد تا بر اساس شناسه یکتا آرای قضایی، صحت سنجی گواهی حصر وراثت ارایه شده به ارکان بورس انجام شود. مصوبه شماره دو با عنایت به درخواست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای دریافت سرویس اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع المعامله برای اعمال در معاملات دولتی و جلسه کارشناسی در خصوص فرآیند ممنوع المعامله یا رفع آن در کشور مقرر شد: 1- سرویس موجود اعلام اشخاص ممنوع المعامله برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت. 2- با عنایت به مرجعیت دادستانی کل در ابلاغ ممنوع المعامله یا رفع آن مقرر شد با هماهنگی دادستانی کل و مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این ابلاغ ها به صورت یک پایگاه اطلاعات متمرکز توسط قوه قضاییه ارایه شود. 3- برای داده‌های فاقد کد ملی که مربوط به سالهای قبل از 1392 می باشد طی برنامه ریزی مشخصی نسبت به احصا کد ملی این افراد با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر نهادهای مربوط اقدام گردد و در خصوص افراد ممنوع المعامله که کد ملی شناسایی نشده یا نشود با نظر مراجع قانونی ذیربط تعیین تکلیف شود. 4- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو ماه نسبت به ایجاد تبادل الکترونیکی داده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ثبت احکام ممنوع المعامله صادره در این پایگاه اقدام نماید. مصوبه شماره سه حسب درخواست هئیت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار ، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی در خصوص استعلامهای مورد نیاز از پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد: 1- دسترسی هئیت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار ، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی به سرویس «اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی» تایید و مقرر شد از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات این سرویس برقرار شود. 2- با توجه به اینکه شرکتهای غیر فعال داده مربوط به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره خود را در پایگاه ثبت شرکتها بروز رسانی یا اظهار ننموده اند، مقرر شد دستگاههای اجرایی بهره بردار از سرویس «اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی» در صورت عدم برگشت داده مشخصات هویتی اشخاص حقوقی، ارایه خدمت خود را موکول به تکمیل اطلاعات مربوط در پایگاه ثبت شرکتها نموده و با دریافت الکترونیکی اطلاعات هویتی شخص حقوقی فرایند ارایه خدمت ادامه یابد. 3- با عنایت به نیازمندی درج تاریخ شروع و انقضا انتصاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در پایگاه ثبت شرکتها و اصلاح سرویس «اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی» برای افزودن این پارامترها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد ظرف مدت دو ماه نسخه جدید این سرویس آماده و به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه شود. مصوبه شماره چهار برای توسعه و تکمیل ارایه الکترونیکی خدمات در نظام سلامت الکترونیکی مقرر شد: 1- سازمان غذا و دارو نسبت به ایجاد و دسترسی به 1- سرویس استعلام دارو با اقلام اطلاعاتی به شرح جدول پیوست و 2- استعلام تجهیزات پزشکی با استفاده از کد IRC و اقلام به شرح جدول پیوست به سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آبان ماه 1399 در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. 2- دسترسی سرویس نظام پزشکی در وضع موجود برای استعلام اعضای آن شامل اقلام ورودی (شماره نظام پزشکی) و خروجی ( نام ، نام خانوادگی و تخصص پزشک) به سازمان تامین اجتماعی مصوب شد. تبصره - سرویس برای وضعیت مطلوب توسط وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی ظرف مدت یکماه تدوین و برای تصویب به کارگروه تعامل پذیری ارایه شود. 3- با راه اندازی سرویسهای استعلام مشخصات داروخانه و دفتر کار پزشک توسط وزارت بهداشت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. 4- وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی نسبت به تدوین اقلام اطلاعاتی و متدهای مورد نیاز برای استعلام پروانه های صادره توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و همچنین سرویس پزشک خانواده اقدام و ظرف مدت 45 روز پیشنهاد مشترک خود را به کارگروه تعامل پذیری ارایه نمایند. 5- حسب درخواست سازمان ثبت احوال کشور از وزارت بهداشت ایجاد سرویس ولادت مصوب و مقرر شد تا شرح اقلام و متد سرویس فوق با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان ثبت احوال جهت تصویب اقلام تبادل به کارگروه ارایه و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب اجرایی شود. 6- وزارت بهداشت مکلف گردید سرویس اعلام ولادت و فوت را در سرویسهای نسخه الکترونیکی درج نماید و سرویس مطابق بند 5 اقدام شود مصوبه شماره پنج 1- دستور العمل احراز هویت بایومتریک برای خرید سیم کارت به شرح پیوست مورد تایید قرار گرفت. 2- با توجه به درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به تعدادی از سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بررسی کارشناسی، دسترسی دستگاههای اجرایی ذیل به سرویس‌های تعیین شده، مورد تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی قرار گرفت: ‌أ. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: سرویس شاهکار و چاپار، کد پستی و شرح نشانی، سرویس استعلام هویت، مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی، سرویس عکس اشخاص حقیقی برای خدمات بازدید حضوری از مشاغل صنایع دستی ‌ب. هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار : استعلام سو پیشینه و تصدیق اصالت اسناد، سرویس نظام وظیفه ‌ج. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: سرویس استحقاق سنجی بیمه درمان، سرویس اصالت سو پیشینه، سرویس نظام وظیفه، مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی به منظور تغییرات موثر یا تغییرات خانوار در دریافت خدمات حمایتی ‌د. وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات: سرویس نظام وظیفه ‌ه. سازمان سنجش آموزش کشور: سرویس نظام وظیفه ‌و. وزارت صنعت معدن و تجارت: سرویس استعلام هویت ‌ز. سازمان تامین اجتماعی: سرویس استعلام هویت ‌ح. شرکت سیمرغ: سرویس کد پستی و شرح نشانی مصوبه شماره شش با عنایت به نیاز قوه قضائیه ، وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان امور مالیاتی کشور، هئیت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار و بیمه مرکزی به سرویس های الکترونیکی نیروی انتظامی برای ارایه خدمات الکترونیکی به ذینفعان خود و همچنین نیاز ناجا در خودروهای دولتی مقرر شد دبیرخانه با همکاری ناجا و سرویس گیرندگان موارد ذیل را نهایی نموده و به کارگروه ارایه شود. 1- ایجاد و پیاده سازی سرویس استعلام اصالت خودرو 2- سرویس اسقاط خودرو 3- سرویس مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی 4- سرویس تائیدیه اماکن 5- ارایه سرویس های ورود و خروج اتباع ایرانی و خارجی 6- استعلام وضعیت خودرو اشخاص 7- استعلام پروانه کار اتباع خارجی بند محرمانه : این بند به دلیل طبقه‌بندی محرمانه سوابق درخواست‌کنندگان ، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان مجریان مصوبه با طبقه‌بندی محرمانه ابلاغ گردید.

    نظری ارسال نشده است