تبصره الحاقی به ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 19011/ت35081هـ مورخ 1385/02/27

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

هیئت وزیران در جلسه 14/2/1399 به پیشنهاد شماره 102058/ 21-6893 مورخ 20/05/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 19011/ ت 35081 هـ مورخ 27/02/1385 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود: تبصره- به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید.

    نظری ارسال نشده است