اصلاح آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

اصلاح آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران درجلسه 28/07/1398 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (42) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت 51559 هـ23/04/1395 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 42- هزینه سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن با رعایت تبصره (4) ماده (5) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تامین می شود. تبصره – به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن، دستگاههای اجرایی می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش هایی از جمله مشارکت عمومی- خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانه های مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی- مصوب 1393- اقدام نمایند. ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به یکدیگر ازشمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (43) این آیین نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

    نظری ارسال نشده است