اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تصویب‌نامه شماره 108772/ت53092هـ مورخ 29/8/1398 هیئت وزیران) وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت دادگستری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه 26/8/1398 به پیشنهاد شماره 10215/1 مورخ 12/2/1395 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب 1382- و تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ 14/1/1395، اساسنامه شورای اجرایی فنآوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه شورای اجرایی فنآوری اطلاعات ماده 1- هدف از تشکیل شورای اجرایی فنآوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار "شورا" نامیده می‌شود، تعیین خط‌مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است. ماده 2- وظایف شورا به شرح زیر است: 1- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فنآوری اطلاعات بر اساس سیاست‌های کی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی. 2- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. 3- تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی. 4- تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات. 5- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره‌گیری از داده‌های کلان و داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی. 6- نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فنآوری اطلاعات در کشور و ارایه گزارش‌های دوره‌آی به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت وزیران. ماده 3- ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس‌جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت. ماه 4- ترکیب اعضای شورا به شرح زیر است: 1- رییس‌جمهور (رییس شورا) 2- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس) 3- وزیر کشور 4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5- وزیر دادگستری 6- وزیر صنعت، معدن و تجارت 7- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 8- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9- وزیر آموزش و پرورش 10- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 11- وزیر امور اقتصادی و دارایی 12- وزیر اطلاعات 13- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 14- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 15- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 16- معاون علمی و فنآوری رییس‌جمهور 17- دبیر شورای عالی فضای مجازی 18- سه نفر از متخصصان فنآوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس‌جمهور 19- دبیر شورا. تبصره- بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت. ماده 5- تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود. ماده 6- دبیرخانه شورا در سقف پست‌های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. ماده 7- شورا حداقل سه‌ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

    نظری ارسال نشده است