مصوبات اولین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مراجع تخصصی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

بسمه تعالی اولین جلسة شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در حضور مقام عالی ریاست جمهوری و با حضور اعضای شورا طبق اسامی پیوست در تاریخ 21/12/84 برگزار و موارد به تصویب رسید. مصوبات: 1- مقرر شد شورای عالی فناوری اطلاعات کشور سالی چهار بار تشکیل جلسه بدهد. 2- آیین نامه اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح پیوست به تصویب رسید. 3- مقرر شد دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به منظور ایجاد یکپارچگی و صرفه جوئی, طرح سازماندهی شورای های موازی را تهیه نمایند. 4- چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات به شرح پیوست و با ملحوظ نمودن موارد زیر به تصویب رسید: ـ کاربردهای تخصصی نیز در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دیده شود. ـ امنیت اطلاعات و آسیب شناسی فناوری اطلاعات نیز در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات دیده شود. ـ در تهیه نظام جامع فناوری اطلاعات حداکثر استفاده از سوابق ، کارهای انجام شده و متخصصان کشور به عمل آید. 5- کلیات طرح شبکه اینترنت ملی بتصویب رسید. مقرر شد دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ظرف مدت 6 ماهه اول سال 85، طرح جامع شبکه اینترنت ملی را تهیه و ارائه نماید. این طرح باید متضمن یکپارچگی، پایداری، امنیت، پهنای باند وسیع، مدیریت جامع شبکه، ارتباط با شبکه های جهانی، تامین کننده نیازهای توسعه فناوری اطلاعات کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بوده و سراسر کشور را پوشش دهد. در عین حال از نظر اقتصادی نیز بهینه باشد. زمان اجرای این شبکه سه سال مورد نظر است که بایستی در طول این مدت بتدریج آماده و بهره برداری شود. دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است ضمن تعریف یک پروژه تحقیقاتی و تعریف مدل مفهومی(آنچه می خواهیم )، طراحی تفصیلی, اجزاء شبکه و مراحل اجرایی آن به گونه ای جلو رود که به صورت گام به گام بهره برداری شود. 6- دبیرخانه موظف شد گزارش عملکرد انتقال جایگاه های اینترنتی از خارج به داخل کشور را ظرف سه ماه آینده به شورا ارایه نماید. 7- دبیرخانه شورا موظف شد با بهره گیری از توان بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی, نرم افزارهای عمومی یکپارچه را برای دستگاههای دولتی تعریف نماید در این خصوص تدوین استانداردها و توجه به امنیت این نرم افزارها باید مد نظر باشد. 8- در خریدهای سخت افزار و نرم افزار نیاز است سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات به منظور ساماندهی پروژه های سخت افزاری، نرم افزار و مشاوره ای ایجاد شود. نگاه یک نگاه پایه ای و مبنایی باشد. 9- واردات سخت افزار نیاز به چارچوب دارد. چه چیزی را بسازیم. فرآیند فناوری مدیریت می خواهد. دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات فرآیند فناوری شامل شناسایی، انتقال، بومی سازی، تولید، بکارگیری و خدمت رسانی را پی گیری نماید. 10- دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و دستگاههای ذیربط کارگروه های مناسب در حوزه امنیت را تشکیل دهد و سیاست ها ، راهبردها و برنامه های کلان، ساختار و سازمان مناسب امنیت در حوزه فناوری اطلاعات را ارایه دهد و پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات، بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد. 11- امنیت اطلاعاتی در دو سطح کار شود همه کارهای قبلی استفاده شود. یک سطح ملاحظات بلند مدت داشته باشد. سطح دیگر وضعیت فعلی کشور ، عناصری صد درصد امین داشته باشید. دستورالعمل های لازم تهیه و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات برسد و به دستگاهها ابلاغ شود و کمیته ای جهت نظارت امنیتی ، اقتصادی و فناوری تشکیل شود. 12- مقرر شد در خصوص شهر الکترونیکی تهران دبیرخانه شورا با هماهنگی شهرداری تهران(با توجه به اقدامات قبلی در این زمینه)موضوع را بررسی و به شورای عالی فناوری اطلاعات پیشنهاد ارائه دهد. 13- مقرر شد برای بررسی وضعیت کارت سوخت و تسریع در اجرائی شدن آن, سریعاً کمیته ای متشکل وزرای محترم نفت, ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارائی تشکیل وموضوع را پیگیری نماید. اقای دکتر سلیمانی نماینده رئیس جمهور محترم در این کمیته می باشند. 14- در خصوص ایجاد کارت هوشمند ملی مقرر شد دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در این مورد بررسی و پیشهادی به شورا ارائه دهد. 15- در برنامه توسعه فناوری اطلاعات کشور به صورت مشخص پروژه های کاربردی تعریف و اجرا شود. توصیه و تأکید: کار گسترده تر از تهیه تعدادی طرح مطالعاتی است. نتایج ملموس و مشخص می خواهیم. مفاهیم جای خودش. وضعیت کشور را کنترل نمایید. مردم می خواهند از فناوری اطلاعات استفاده کنند. چگونه استفاده نمایند. حفاظت اطلاعات را به صورت جدی پی گیری نمایید. امنیت ملی ، اقتصاد ملی بسیار مهم است. شاید نشود همه را به یکباره سامان داد یکی، یکی پروژه ها انجام شود و به نتیجه برسد.

    نظری ارسال نشده است