اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستگاه:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

مصوبه اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1- دبیرخانه پیرو تقدیم پیش‌نویس آیین‌نامه داخلی موضوع بند یک دستور جلسه، ضمن ارائه گزارشی درخصوص ضرورت تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی کارگروه و بعد از بحث و تبادل نظر اعضا حاضر و اصلاحات لازم، در خصوص هر یک از مواد و تبصره‌های ذیل آن «آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مشتمل بر چهار (4) فصل، شانزده (16) ماده و ده (10) تبصره به شرح پیوست تصویب گردید. مقرر گردید آیین‌نامه در روزنامه رسمی منتشر و اعلان عمومی شود. 2- با توجه به ارائه گزارش هیئت مقررات‌زدایی (دستور دوم جلسه) و مباحث مطروحه در جلسه کارگروه مقرر گردید سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، شاخص‌های ارزیابی تعامل‌پذیری را ظرف مدت دوماه تدوین و به کارگروه تعامل‌پذیری ارائه نماید. 3- با توجه به ارائه گزارش مرکز ملی تبادل در جلسه مقرر شد موضوع فعال‌سازی نشانی اقامت قانونی اشخاص موضوع قانون الزام استفاده از کد ملی و کد پستی و مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستور جلسه آتی قرار گیرد. همچنین دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی اولویت‌های مربوط به استعلامات را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

    نظری ارسال نشده است