استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی دستگاه های اجرایی

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

هیات وزیران/ دولت

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان ثبت احوال کشور هیئت وزیران در جلسه 1398/05/20 به پیشنهاد شماره 120138 مورخ 1397/07/07 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور- مصوب 1386- موظفند برای هر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند می باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده نمایند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکاری های لازم در این زمینه را با بهره برداران به عمل آورد. تبصره: موارد استثنا به تایید کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می رسد. 2. وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط ظرف سه سال برای جمع آوری سایر کارت های هوشمند موجود اقدام کند.

    نظری ارسال نشده است