دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب ‌وکار کشور مصوبه جلسه (39)

دستگاه:

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

, دسته:

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

  • تاریخ تصویب
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 8۵001/ت ۵2442 هـ مورخ 1394/06/31 هیئت‌وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باهدف بهبود محیط کسب‌وکار کشور و به‌منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرارداد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور تأییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد. «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور»

ماده 1

اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف - محیط کسب‌وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه¬های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها است. ب- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن (مصوب سال 1386) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛ ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره 200/145 مورخ 1393/06/11)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار؛

ماده 2

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی¬های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای راه¬اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه‌ها و سامانه¬های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است. - سامانه مجوزهای کسب ‌وکار کشور - پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور - سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب ‌وکار - مرکز فوریتهای محیط کسب‌وکار کشور

ماده 3

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به‌صورت دستی یا اتصال دستگاه‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.

ماده 4

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، سامانه مجوزهای کسب‌وکار کشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به‌گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه‌های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم‌افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.

ماده 5

توسعه سامانه مجوزهای کسب‌وکار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به‌گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب‌وکار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام‌های مرتبط را به‌صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می¬باشد.

ماده 6

به‌منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه‌های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلف‌اند خدمات موردنیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارائه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.

ماده 7

وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵7 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلف‌اند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت‌زمان تعیین‌شده توسط قانون‌گذار (هفت روزبه استناد تبصره (1) ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.

تبصره

در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه‌های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.

ماده 8

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-bx) یا صندوق تلفنی تعریف‌شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه¬های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب‌وکار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت¬های کسب‌وکار حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس دستورالعملهای تدوین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.

ماده 10

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست¬های در اختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.

ماده 11

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‌ها و پیشرفت کار در این زمینه را به‌منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

ماده 12

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‏های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویبنامه را در فواصل زمانی شش (6‌) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید. دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات و خدمات پایه موردنیاز مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار: به جدول (20) پیوست مراجعه شود.

    نظری ارسال نشده است