مصوبات

یازدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

دوازدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

سیزدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

دوازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون حمایت از حقوق معلولان

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب