مصوبات

پیشنهادات کارگروه رفع موانع جهش تولید (صدور مجوزها و مسائل مرتبط)

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مراجع تخصصی

ادامه مطلب

اصلاحات فرایندی در نظام اداری

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای عالی اداری

دسته : مراجع اداری

ادامه مطلب

رمز ارز

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : هیئت وزیران

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

شانزدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

پانزدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب

هجدهمین مصوبه شورای اجرایی فناور ی اطلاعات

 • تصویب
 • آیتم ها
 • پیوست دارد

دستگاه : شورای اجرایی فناوری اطلاعات

دسته : مصوبات اجرایی

ادامه مطلب