مجموعه مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای دریافت اپلیکیشن به اینترنت وصل شوید و اپلیکیشن مصفا را دانلود نمایید.

دسته: مراجع اداری
دستگاه: شورای عالی اداری
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات اجرایی
دستگاه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات اجرایی
دستگاه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات اجرایی
دستگاه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع تخصصی
دستگاه: هیئت وزیران
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات اجرایی
دستگاه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات اجرایی
دستگاه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: هیات وزیران/ دولت
دستگاه: هیئت وزیران
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی
دستگاه: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مصوبات مجلس شورای اسلامی/شورای انقلاب اسلامی/مجلس شورای ملی
دستگاه: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: شورای عالی فضای مجازی
دستگاه: شورای عالی فضای مجازی
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
دستگاه: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع فناوری
دستگاه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع فناوری
دستگاه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع فناوری
دستگاه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع فناوری
دستگاه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:
دسته: مراجع فناوری
دستگاه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب:
بازدید:

خدمات اپلیکیشن مصفا

مصوبات

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر...

نشریات

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر...

مصوبات

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر...